རྩིས་ལག་རྩལ་གཞུང་ལ་འདི་ནས་འཇུག

མཚོ་སྔོན་པོ་མཉེན་ཆས་གླིང་།

མིག་སྔའི་གནས་ཡུལ།: གཙོ་ངོས། > བརྙན་ལྟ་མཉེན་ཆས། >
 • ཁེའུ་ཁེའུ་གླུ་དབྱངས་མཉེན་ཆས། ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:19:06 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:224

  ...

 • ཁེའུ་ཁེའུ་གླུ་དབྱངས་མཉེན་ཆས། ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:18:25 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:181

  ...

 • གླེང་མོལ་མཉེན་ཆས།ཀ ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:17:54 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:229

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།།ང ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:17:34 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:225

  ...

 • བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།ག ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:17:00 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:222

  ...

 • བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།ཁ ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:16:40 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:343

  ...

 • བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།ཀ ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:16:09 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:277

  ...

 • པཎྜི་ཏའི་ཡིག་གཟུགས། ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 14:54:56 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:319

  རང་ཉིད་ཀྱི་གློད་ཀླད་ནང་དུ་པཎྜི་ཏ་དང་དོན་ཡོད་ཡིག་གཟུགས་པས་པཎྜི་ཏ་དང་དོན་ཡོད་ཀྱི་རྣམ་པའི་དྲ་བ་དང་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་གཟིགས་མི་ཐུབ་ན་གནས་འདི་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག...

 • བསྡོམས་པའི་ཤོག་གྲངས 1 །/འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ8 །
ལེ་ཚན་ཕྲེང་བསྟར།
འོས་སྦྱོར་མཉེན་ཆས།
མང་སྤྱོད་མཉེན་ཆས།