རྩིས་ལག་རྩལ་གཞུང་ལ་འདི་ནས་འཇུག

མཚོ་སྔོན་པོ་མཉེན་ཆས་གླིང་།

མིག་སྔའི་གནས་ཡུལ།: གཙོ་ངོས། > པར་ལས་མཉེན་ཆས། >
 • ཧི་གཟུགས་མཉེན་ཆས། ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:20:48 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:263

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།། ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:20:16 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:165

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས།ཅ ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:09:26 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:རྒྱ་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:189

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས།ང ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:08:56 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:146

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས།ག ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:08:26 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:179

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས།ཁ ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:08:01 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:254

  ...

 • སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།།ཀ ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 15:06:30 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:263

  ...

 • བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཡར་སྤྲོད་ཟླ་ཚེས།:2014-09-05 14:51:48 འོས་སྦྱོར་ཚད་རིམ།:★★★☆☆ མཉེན་ཆས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མིག་བཤེར་གྲངས།:459

  བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་སྔོན་ལ་bod rgya tshig mdzod chen mo.pdfཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་ཕྱེ། དེའི་ནང་ཀ་མད་སུམ་བཅུ་ཡོད་པས། ཁྱེད་རང་འཚོལ་དགོས་པའི་མིང་ཚིག་དེའི་མིང་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཙི་གུ་མནོན། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་གསར་པ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཡོང་གི་རེད། དེའི་ནང་ནས་རང་ཉིད་འཚོལ་དགོས་པའི་མིང་ཚིག་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་འདེམས། །...

 • བསྡོམས་པའི་ཤོག་གྲངས 1 །/འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ8 །