རྩིས་ལག་རྩལ་གཞུང་ལ་འདི་ནས་འཇུག

མཚོ་སྔོན་པོ་མཉེན་ཆས་གླིང་།

མིག་སྔའི་གནས་ཡུལ།: གཙོ་ངོས། > པར་ལས་མཉེན་ཆས། >

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

མཉེན་ཆས་ས་ཁོངས།:རང་རྒྱལ་མཉ དབང་སྐུར་བྱེད་སྟངས།:གླ་མེད་མཉེ མཚམས་ངོས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མཉེན་ཆས་ཆེ་ཆུང་།:128.37 MB ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ།:རིགས་གཞན། འཁོར་སྐྱོད་ཁོར་ཡུག:Win2003WinXPWin2000Win9X མཉེན་ཆས་ཨང་རིམ།:★★★☆☆ སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད།:2014-09-05 གཞུང་ཕྱོགས་དྲ་གནས།:http:// གསལ་སྟོན་དྲ་གནས།:http:// ཕབ་ལེན་སྡོམ་གྲངས།:
མཉེན་ཆས་མཚམས་སྦྱོར།
          བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་སྔོན་ལ་bod rgya tshig mdzod chen mo.pdfཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་ཕྱེ། དེའི་ནང་ཀ་མད་སུམ་བཅུ་ཡོད་པས། ཁྱེད་རང་འཚོལ་དགོས་པའི་མིང་ཚིག་དེའི་མིང་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཙི་གུ་མནོན། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་གསར་པ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཡོང་གི་རེད། དེའི་ནང་ནས་རང་ཉིད་འཚོལ་དགོས་པའི་མིང་ཚིག་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་འདེམས། །
ཕབ་ལེན་དྲ་གནས།
ཕབ་ལེན་གསལ་བྱེད།

ངེད་དྲ་བའི་སྟེང་གི་མཉེན་ཆས་དག་ཕབ་ལེན་ལག་ཆ་གཞན་དག་སྤྱད་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ་དང་པར་གཞི WinRAR v3.10 ཡན་ཆད་ཅན་གྱི་སྡུད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།
གལ་ཏེ་མཉེན་ཆས་འདི་ཕབ་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་པར་མཁྱེན།
མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དུས་
ངེད་དྲ་བའི་ཞབས་ཞུ་ཆས་སྟེང་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རོགས།

གལ་ཏེ་དོགས་གཞི་གང་ཞིག་གམ་བསམ་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པར་མཁྱེན།
ངེད་དྲ་བའི་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་མཉེན་ཆས་དག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། ཚོང་ལས་ལ་བཀོལ་ན་པར་གཞི་དངོས་མ་ཉོ་རོགས།

རྒྱབ་སྐྱོར།
(0)
0%
ངོ་རྒོལ།
(0)
0%
------分隔线----------------------------
ལེ་ཚན་ཕྲེང་བསྟར།
འོས་སྦྱོར་མཉེན་ཆས།