རྩིས་ལག་རྩལ་གཞུང་ལ་འདི་ནས་འཇུག

མཚོ་སྔོན་པོ་མཉེན་ཆས་གླིང་།

མིག་སྔའི་གནས་ཡུལ།: གཙོ་ངོས། > རྒྱུན་སྤྱོད་མཉེན་ཆས། >

སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས།

མཉེན་ཆས་ས་ཁོངས།:ཕྱི་རྒྱལ། དབང་སྐུར་བྱེད་སྟངས།:རིན་མེད། མཚམས་ངོས་ཡིག་རིགས།:བོད་ཡིག མཉེན་ཆས་ཆེ་ཆུང་།:7.26 MB ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ།:.zip འཁོར་སྐྱོད་ཁོར་ཡུག:Win2003WinXPWin2000Win9X མཉེན་ཆས་ཨང་རིམ།:★★★★☆ སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད།:2014-09-05 གཞུང་ཕྱོགས་དྲ་གནས།:http:// གསལ་སྟོན་དྲ་གནས།:http:// ཕབ་ལེན་སྡོམ་གྲངས།:
མཉེན་ཆས་མཚམས་སྦྱོར།
        སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་རྟགས་Unicodeཅན་གྱི་ཚད་གཞི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡིག་གཟུགས་དང་། རྣམ་གྲངས། བེད་སྤྱོད་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་དེ་སྔ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཡིག་གི་མཉེན་ཆས་རྣམས་ལས་ཆེས་འཐུས་ཚང་དུ་གྱུར་ཡོད། ཡིག་གཟུགས་འདི་དྲ་རྒྱ་ཁག་དང་། གླེང་མོལ་མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས། གློག་ཀླད་ནང་ཡིག་ཆ་འཚོལ་བ་དང་། ཡིག་སྒམ་བཟོ་བ། དཔེ་དེབ་དང་ཚགས་པར་སྒྲིག་སྦྱོར་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་བོད་ཡིག་གློག་ཀླད་ཁྲོད་དར་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཛུབ་གནོན་ཁག་བཞི་སྟེ། པཎྜི་ཏ་དང་། སྨོན་ལམ་གཉིས་པ། ཀྲི་སི་ཨར་སི། ཧི་མ་ལ་ཡ་བཅས་གང་དགོས་རང་མོས་ལྟར་འདེམས་ཆོག་པར་བཟོས་ཡོད། གཞན་ཡང་སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས་ནི་MACདང་ གང་ལ་ཡང་ཁྱད་མེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག
ཕབ་ལེན་དྲ་གནས།
ཕབ་ལེན་གསལ་བྱེད།

ངེད་དྲ་བའི་སྟེང་གི་མཉེན་ཆས་དག་ཕབ་ལེན་ལག་ཆ་གཞན་དག་སྤྱད་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ་དང་པར་གཞི WinRAR v3.10 ཡན་ཆད་ཅན་གྱི་སྡུད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།
གལ་ཏེ་མཉེན་ཆས་འདི་ཕབ་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་པར་མཁྱེན།
མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དུས་
ངེད་དྲ་བའི་ཞབས་ཞུ་ཆས་སྟེང་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རོགས།

གལ་ཏེ་དོགས་གཞི་གང་ཞིག་གམ་བསམ་ཚུལ་ཡག་པོ་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པར་མཁྱེན།
ངེད་དྲ་བའི་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་མཉེན་ཆས་དག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ཕུལ་བ་ཡིན། ཚོང་ལས་ལ་བཀོལ་ན་པར་གཞི་དངོས་མ་ཉོ་རོགས།

རྒྱབ་སྐྱོར།
(0)
0%
ངོ་རྒོལ།
(0)
0%
------分隔线----------------------------
ལེ་ཚན་ཕྲེང་བསྟར།
འོས་སྦྱོར་མཉེན་ཆས།